Grondslagfase - Gr R-3

Die Kurrikulum Assesseringsbeleid Verklaring (CAPS) is vanaf 2012 in die Grondslagfase geïmplementeer .

Ons handhaaf ʼn hoë akademiese standaard met gedifferensieerde leerinhoude. Ons volg ʼn opwindende leerprogram en streef daarna dat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel.

In ons klein klassies van ongeveer 20 leerders, leer ons die basiese vaardighede soos lees, skryf en somme doen - ander vaardighede soos entrepreneurskap, redenaarsvaardighede en leierseienskappe word ook ontwikkel.

Die Grondslagfase bied 4 vakke aan:

- Afrikaans Huistaal

- Engels Eerste addisionele taal

- Wiskunde

- Lewensvaardighede 

 

Intermediêre fase - Gr 4-6

Hierdie oorgangsfase van die leerlinge (Gr 4) vanaf die Grondslagfase na die Intermediêre fase word met groot omsigtigheid en deernisvolle begeleiding hanteer. Die leerlinge sprei hul vlerke en benewens die voorgeskrewe vakke,is dit ʼn tydperk van ontdekking van vaardighede om uitkomste te bemeester. 

Vanaf 2013 word die CAPS (KABV) Kurrikulum- enAssesseringsbeleids-verklaring gevolg. Klem word steeds op basiese vaardighede soos lees, skryf, spelling en syfervaardighede (tafels) gelê. Leerinhoud word aktueel en opwindend aangebied.

 

Die Intermediêre fase bied 6 vakke aan:

- Afrikaans Huistaal

- Engels Eerste Addisionele Taal

- Wiskunde

- Natuurwetenskappe en Tegnologie

- Sosiale Wetenskappe

- Lewensvaardighede:

  Skeppende kunste, PSW, Liggaamlike opvoeding 

 

Seniorfase - Gr 7 

Aangesien hierdie fase geïntegreerd met die Gr 8 & 9-Kurrikulum aangebied word, spits ons, ons hier by Laerskool Vaalwater toe om die leerlinge gereed en vaardig te kry vir uitdagings van hoërskool. Daar word ook deurlopend terugvoer van hoërskole aangevra. Die valies kan met trots sê dat hulle hul plek ook daar volstaan. 

Die Seniorfase bied 9 vakke aan: 

- Afrikaans Huistaal 

- Engels Eerste Addisionele Taal 

- Wiskunde 

- Natuurwetenskappe 

- Tegnologie 

- Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe 

- Skeppende kunste 

- Lewensoriëntering 

- Liggaamlike opvoeding